قال رسول ا...(ص):هر وقت بهار را ديديد بسيار ازقیامت یاد کنید
حدیث
خانه فرهنگ حافظیه