امام صادق (ع):بوی خوش تحفه روزه دار است
حدیث
خانه فرهنگ حافظیه