امام حسین (ع):بهترین ثروت ان است که انسان بوسیله ان آبروی خویش را حفظ کند
حدیث
خانه فرهنگ حافظیه