امام رضا (ع):دوستی با مردم نیمی از عقل است
حدیث
خانه فرهنگ حافظیه